|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

معاونت طرح و توسعه

 معاونت طرح و توسعه

شرح وظایف:
بکارگیری و هدایت کلیه عوامل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در مطالعه و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب به منظور دسترسی به اهداف و برنامه‌ها در چارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های تعیین شده

 1. برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه منابع آب با هماهنگی واحدهای ذیربط و نظارت بر کلیه مراحل مطالعه و اجرای
 2. اجرای طرح‌های عمرانی و قراردادهای در دست اجرا و کنترل پیشرفت عملیات با توجه به برنامه‌های از پیش تعیین‌شده
 3. برنامه‌ریزی و هماهنگی و تعیین مشخصات و سیمای طرحها و ارزیابی زمینه‌های جلب مشارکت تشکلهای مردمی در احداث طرحهای عمرانی و سرمایه‌گذاری‌ها
 4. انجام مطالعات و بررسی‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و تدوین نظامهای بهره‌برداری و مستندسازی طرح‌های عمرانی در کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح
 5. ارائه خدمات مشورتی و پشتیبانی‌های تخصصی به مجریان طرحها با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در ارتباط با فعالیت‌های محوله
 6. اعلام برنامه‌های مطالعاتی و اجرائی و مشخصات فنی و انجام عملیات مورد نظر طرح‌های عمرانی به معاونت برنامه‌ریزی شرکت
 7. نظارت بر مبادله موافقت‌نامه‌های عمرانی و پیگیری موافقت‌نامه‌های عمرانی و تخصیص بودجه و انجام هماهنگی‌های لازم
 8. همکاری با مدیریت برنامه‌ریزی و بررسیهای اقتصادی در تهیه و تنظیم برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و پیش‌بینی برنامه‌های زمانی مطالعات و عملیات اجرائی طرح‌های عمرانی
 9. بررسی، پیشنهاد و اتخاذ روش‌های مناسب در انتخاب مشاورین و پیمانکاران واجد شرایط، تعیین صلاحیت و انتخاب مجری، تهیه شرح خدمات، بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت‌های موقت و قطعی، امور اعتباری، تشکیل کمیته‌های تخصصی، در مراحل مطالعه و اجرا و مراحل مختلف طرح با رعایت قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های موضوعه
 10. برنامه‌ریزی و هماهنگی با معاونت بهره‌برداری در طول دوره تضمین و تحویل موقت و انجام هماهنگی‌های لازم به منظور بهره‌برداری بهینه از طرح‌های عمرانی
 11. تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری و سایر گزارشات مدیریتی از وضعیت طرح‌های عمرانی و ارائه پیشنهادات ضروری به مقام مافوق
 12. هماهنگی و نظارت در استقرار بانک اطلاعاتی طرح‌های عمرانی به منظور دسترسی سریع  به آمار و اطلاعات و تهیه گزارشات تلفیقی و مدیریتی
 13. هدایت و راهبری انجام تحقیقات لازم در زمینه منابع آب و تأسیسات آبی و برق‌آبی و به کار بردن دستاوردهای علمی و پژوهشی حاصله و روشهای جدید علمی و فنی در صنعت آب
 14. برنامه‌ریزی تحقیقاتی و همکاریهای تخصصی با پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط به اهداف و وظایف شرکت
 15. برنامه‌ریزی و هدایت انجام مطالعات و اجرای سیستم‌های دفاع غیرعامل برای طرحهای توسعه منابع آب
 16. نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای مهندسی رودخانه، ساماندهی سواحل دریاها و دریاچه‌ها و تغذیه مصنوعی
 17. بررسی و پیشنهاد روشهای جدید نظام فنی و اجرایی صنعت آب
 18. برنامه‌ریزی و هدایت انجام مطالعات میراث فرهنگی
 19. تشکیل کمیته فنی شرکت و بررسی طرحهای مطالعاتی با اخذ مجوز از مقامهای مربوطه
 20. کنترل و نظارت بر واحدهای زیرمجموعه در تمام مراحل مطالعه و اجرای طرحهای توسعه منابع آب و مهندسی رودخانه و سواحل
 21. بررسی روشهای انجام کار و پیشنهاد روشهای مناسب‌تر بر اساس قانون افزایش بهره‌وری در تمام فعالیتهای ذیربط اعم از نیروی انسانی و نوع اجرای کار پیمانی و مشاوره‌ای
 22. برنامه‌ریزی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیته‌های تخصصی و ویژه طرحهای توسعه منابع آب
 23. ایجاد بانک اطلاعاتی و مکانیزه نمودن کلیه طرحهای عمرانی اعم از مطالعاتی و اجرایی
 24. برنامه‌ریزی و بهبود ساختار و توزیع نیروی انسانی دفاتر و گروه‌های تحت نظر
 25. تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری از وضعیت طرحهای عمرانی ملی و استانی در دست اجرا و ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت افزایش کارائی
 26. ایجاد ارتباط با مراجع برون‌سازمانی و شرکت در جلسات و کمیته‌های مربوطه در حدود اختیارات تفویض شده
 27. ارزیابی عملکرد دفاتر و گروه‌های تحت پوشش و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به مغایرتها و انحرافات احتمالی از برنامه‌‌های تعیین شده و انجام اقدامات لازم جهت رفع مشکلات و نارسائیها
 28. ارزیابی مشاورین و پیمانکاران و ارائه نتایج به مدیریت واحد قراردادها
 29. نگهداری مدارک و مستندات مهم شرکت در قالب واحد آرشیو فنی
 30. احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر

 

مدیریت طرح های توسعه منابع آب

شرح وظایف:

 1. برنامه‌ریزی و اجرای انجام کلیه عملیات مدیریت پروژه‌های در دست اجراء و اعمال نظارتهای لازم
 2. همکاری و هماهنگی مستمر با واحدهای بهره‌برداری در طول دوره تضمین و تحویل موقت پروژه‌ها
 3. هماهنگی جهت تحویل موقت و قطعی پروژه‌های حوزه طرح و توسعه و تأیید طرح‌ها
 4. همکاری در انجام امور انتخاب مشاورین و پیمانکاران، تهیه شرح خدمات، بررسی و رسیدگی و تصویب صورت وضعیت‌ها، تعیین صلاحیت و انتخاب مجری، کنترل و برآورد هزینه‌ها و سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات
 5. همکاری در انجام مطالعات و بررسیهای "مهندسی ارزش" در خصوص پروژه ها
 6. برنامه‌ریزی و اجرای مصوبات کمیته‌های تخصصی و ویژه پروژه‌ها در حوزه طرح و توسعه و اعمال نظارتهای لازم
 7. همکاری و هماهنگی به منظور ایجاد ارتباط بین عوامل و واحدهای درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در مطالعه و اجرای پروژه ها
 8. اجرای عملیات پروژه‌های و انجام امور تنظیم موافقت‌نامه‌ها و امور بودجه بر اساس مطالعات انجام‌شده
 9. تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی از وضعیت پروژه‌های در دست اجرا و ارائه پیشنهادات اصلاحی
 10. همکاری در جهت ساده‌سازی و بهینه نمودن پروژه‌های مطالعاتی و اجرائی به منظور کاهش زمان‌بندی و هزینه‌ها با رعایت استانداردها و حفظ اهداف اصلی طرح
 11. همکاری و هماهنگی در ایجاد و بکارگیری بانک اطلاعات و مکانیزه نمودن سیستم‌های مربوطه و به‌روزنگه داشتن آن
 12. همکاری و هماهنگی مستمر با کمیته تحقیقات شرکت و پیگیری اجرای مصوبات آن
 13. همکاری در کنترل فنی، نظارت و هدایت پروژه‌های تحقیقاتی شرکت
 14. برنامه‌ریزی و هدایت فعالیتهای مربوط به نشر، ترویج، اطلاع‌رسانی و کاربرد عملی نتایج و دستاوردهای پژوهشی شرکت
 15. تهیه و اجرای طرح‌های مهندسی رودخانه‌ها، دریاها و تغذیه مصنوعی
 16. تأمین هزینه‌های داخلی و بررسی و پیشنهاد استفاده از تسهیلات خارجی
 17. ساماندهی و نظارت بر اعمال نظرات کمیته فنی ذیصلاح در تصویب طرحها و اقدام لازم جهت تصویب مراحل مختلف مطالعاتی طرحها
 18. ارتباط و تعامل با واحد مشارکتهای مردمی در راستای جلب سرمایه گذاری مردمی
 19. احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار بطور مستمر

 

مدیریت فنی آب

شرح وظایف:

 1. بررسی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و اظهارنظر در مورد گزارشات نهایی مراحل مختلف مطالعات کلیه طرحهای توسعه منابع آب (طرحهای زودبازده و غیرزودبازده) به منظور تصویب و انتخاب گزینه برتر
 2. تشکیل کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای مطالعاتی با بکارگیری کارشناسان ذیصلاح و مورد تأیید واحد فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران
 3. انجام کارهای مربوط به کمیته‌ تخصصی ویژه موضوع آیین نامه بررسی و تصویب طرحهای مطالعاتی و ارائه خدمات لازم و انجام هماهنگی‌های مربوط به منظور بررسی فنی،‌ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گزارشات سیمای مطالعات طرحهای توسعه منابع آب با هدف تصویب و انتخاب گزینه برتر
 4. پیگیری و دریافت مصوبات مربوط به طرحهای توسعه منابع آب شامل طرحهای کوچک و زودبازده که طبق بخشنامه تصویب آنها در اختیار شرکت می‌باشد و ارسال مراتب تصویب به شرکت مدیریت منابع آب ایران برای تأیید نهایی مطابق با آیین نامه بررسی و تصویب طرحها
 5. انجام بازدید فنی از طرحها و تشکیل پانلهای تخصصی لازم
 6. ارائه پیشنهاد در زمینه تدوین استانداردهای مهندسی آب
 7. اظهار نظر در زمینه ارزیابی صلاحیت کاری مهندسین مشاور و پیمانکاران طرحهای توسعه منابع آب
 8. بررسی قراردادهای خدمات مهندسی طرحهای توسعه منابع آب شامل موافقت نامه، شرایط عمومی قرارداد و ...
 9. جمع‌آوری کلیه دستورالعمل‌ها، روشها، مقررات و بخشنامه‌ها و مصوبات در رابطه با مشاورین و پیمانکاران
 10. همکاری با حوزه ستادی در انجام و تکمیل مطالعات جامع آب کشور
 11. اعمال مفاهیم مدیریت بهم پیوسته حوضه‌های آبریز در وظایف محوله
 12. ارایه خدمات فنی به دفاتر تخصصی شرکت
 13. شرکت در بازدید و جلسات کمیته آبگیری از طرح های توسعه منابع آب
 14. بازنگری و بررسی مجدد طرح هایی که در کمیسیون تخصیص آب با تغییر برنامه‌ریزی منابع آب مواجه می گردند.
 15. کنترل بر تکمیل نواقص طرح هایی که با اعمال شرط های فنی و به صورت مصوب مشروط وارد مرحله بعد می گردد.
 16. کنترل و بررسی مطالعات مهندسی ارزش طرح های اجرایی
 17. شرکت در جلسات تخصیص آب طرح های توسعه منابع آب
 18. اصلاح و بازنگری آیین نامه بررسی و تصویب طرح ها و فرمت سیمای طرح و فهرستگان ابلاغی توسط وزارت نیرو یا شرکت مدیریت منابع آب ایران
 19. پیگیری مدارک درخواستی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت اخذ ماده 215 مرتبط با این مدیریت
 20. بررسی و تایید اولویت‌های مطالعات استانها
 21. رتبه‌بندی مشاورین از حیث توان فنی
 22. فراهم آوردن بسترهای لازم برای راهبری مطالعات طرح‌های توسعه منابع آب
 23. ایجاد بانک اطلاعاتی از آخرین وضعیت مطالعات طرح‌ها و روند بررسی‌های صورت گرفته
 24. شرکت در جلسات شورای تصویب طرح‌ها به عنوان نماینده معاونت طرح و توسعه
 25. شرکت در جلسات مجمع
 26. بررسی و تصویب مطالعات علاج‌بخشی طرح‌های توسعه منابع آب
 27. اظهار نظر در خصوص پیشنهاد یا سفارش پروژه‌های گروه تحقیقات کاربردی
 28. ارائه گزارشات مدیریتی به واحد فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران

 

مدیریت مشارکتهای مردمی و طرح های زودبازده

شرح وظایف:
  شناسایی و پیگیری تهیه مشخصات طرح های قابل اجرای مشمول مشارکت مردمی و ارائه به بانک و کمیته مشترک مرکز

بررسی روشهای انجام کار و پیشنهاد روشهای مناسب تر بر اساس قانون افزایش بهره وری در تمام فعالیتهای ذیربط اعم از نیروی انسانی و نوع اجرای کار پیمانی و مشاوره ای

 تاریخ ثبت : 11 آذر 1393
  آخرین به روزرسانی : 8 مهر 1399
 
 8112
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 11
 • بیشترین بازدید همزمان : 149
 • بازدید امروز : 246
 • بازدید دیروز : 3,331
 • کل بازدید : 5,926,424
 • آخرین به روزرسانی : 3 مرداد 1403 15:38:13
 • شناسه IP شما : 100.28.0.143

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
 • کدپستی : 1553697176
 • تلفن : 4-32445590-056
 • فاکس : 32445582-056
 • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :