|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

اساسنامه

اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان جنوبی‌

وزارت نیرو

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1384.3.18 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو، سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون تبدیل ادارات کل امور آب‌استانها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان و تبدیل

شرکتهای آب منطقه‌ای که بیش از یک استان را در بر می‌گیردبه شرکت آب منطقه‌ای استان ذی‌ربط ـ مصوب 1383 ـ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌خراسان جنوبی‌را به شرح ذیل تصویب نمود:

 

اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان جنوبی‌

فصل اول ـ کلیات و سرمایه

ماده 1 ـ نام شرکت‌، شرکت سهامی آب منطقه‌ای خراسان جنوبی است که از این پس در این اساسنامه به‌اختصار شرکت نامیده می‌شود.

ماده 2 ـ هدف شرکت انجام فعالیتها و وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در حوزه عمل شرکت درچارچوب سیاستهای وزارت نیرو است‌.

ماده 3 ـ مرکز اصلی شرکت‌، شهر بیرجند خواهد بود.

ماده 4 ـ نوع شرکت (سهامی خاص‌) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق قوانین و مقرراتمربوط و این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی و استخدامی اداره می‌شود.

ماده 5 ـ مدت شرکت نامحدود است‌.

ماده 6 ـ سرمایه شرکت مبلغ ده میلیون (000ر000ر10) ریال می‌باشد که به ده سهم یک میلیون ریالی‌منقسم شده است و تماما متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد و پرداخت شده‌است‌.

تبصره ـ تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تأیید مجمع عمومی فوق‌العاده با تصویب هیأت‌وزیران انجام می‌گیرد.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت و وظایف شرکت

ماده 7 ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در زمینه‌شناخت‌، مطالعه‌، توسعه‌، حفاظت‌، بهره‌برداری بهینه از منابع آب و همچنین ایجاد و توسعه‌، بهره‌برداری ونگهداری از تأسیسات و سازه‌های آبی (به استثناء

تأسیسات و سازه‌های مربوط به آب و فاضلاب‌) و برق آبی‌در چارچوب الزامات و سیاستهای مدیریت حوضه آبریز و مطالعات جامع و برنامه‌ریزی توسعه منابع آب‌،تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای وزارت نیرو.

برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه‌، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل‌خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می‌باشد:

1 ـ انجام مطالعات لازم برای شناخت‌، توسعه و بهره‌برداری از منابع آب و انرژی برقآبی‌.

2 ـ تهیه و اجرای طرحها و پروژه‌های تأمین و عرضه آب (سدها، شبکه‌های آبیاری وزهکشی و انتقال‌آب‌)، پایداری و ایمنی سدها، مهندسی رودخانه و سواحل‌، کنترل سیلاب‌، تغذیه مصنوعی وتولید انرژی برق‌آبی‌.

تبصره ـ تهیه و اجرای طرحها و پروژه‌های تأمین و انتقال آب از محل اعتبارات ملی متناسب با توانمندی‌و ظرفیت اجرایی ـ فنی ـ نیروی انسانی ـ مدیریتی شرکت و باتشخیص وزارت نیرو خواهد بود.

3 ـ انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از افت منابع و جبران آب زیرزمینی در چارچوب‌دستورالعملهای مصوب وزارت نیرو.

4 ـ بهره‌برداری از منابع آب در چارچوب سیاستها، ضوابط و برنامه‌های مصوب وزارت نیرو.

5 ـ بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‌های تأمین و عرضه آب و تولید انرژی برق آبی ایجاد شده‌و یا واگذار شده‌.

تبصره ـ تولید انرژی برق آبی با رعایت دستورالعملهای بهره‌برداری و تحت مدیریت مرکز ملی راهبری وپایش شبکه سراسری برق کشور (دیسپاچینگ‌) خواهد بود.

6 - اجرای برنامه و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین ومقررات مربوط به آب ( ازجمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره‌برداری از منابع آب‌)ارجاع می‌نماید و همچنین کارگزاری وزارت نیرو

در صدور مجوز استفاده و بهره‌برداری از منابع آب موردنیاز بخشهای مختلف مصرف در قالب تخصیص مصوب وزارت نیرو.

تبصره ـ شرکت مجاز است کارگزاری وزارت نیرو را در محدوده‌های مطالعاتی (دشتهای‌)مشترک بااستانهای مجاور عهده دار شود.

7 ـ انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تأسیسات آبی و برق آبی و بکار بردن روشهای جدید علمی وفنی به منظور بهره‌برداری بهتر از منابع آب و انرژی برق آبی و تأسیسات و سازه‌های وابسته‌.

8 ـ ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب‌.

-9 واگذاری اشتراک به متقاضیان براساس تعرفه‌های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط‌.

10 - تحویل آب موردنیاز به مشترکین در بخشهای مختلف مصرف براساس تعرفه‌های مصوب مراجع‌قانونی ذی‌ربط‌.

11 - خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی‌، اجرایی‌، بهره‌برداری و نگهداری ازتأسیسات آب و سازه‌های آبی و انرژی برق آبی و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه‌ها، افزایشبهره‌وری و ارتقاء سطح خدمات‌.

12 - اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی‌، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش‌فروش اشتراک آب و انرژی برق آبی و سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی‌.

13 - شناسایی و تعیین مشخصات طرحهای توسعه منابع آب‌، شبکه‌های آبیاری و زهکشی‌،آبرسانی به‌صنایع و شهرها، مهندسی رودخانه و سواحل‌، تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبی و بهره‌برداری و نگهداری ازتأسیسات و سازه‌های آبی و برق آبی قابل اجرا با مشارکت

مردم و بخش غیردولتی در قالب سیاستها،برنامه‌ها و دستورالعملهای مصوب وزارت نیرو و مجمع عمومی شرکت و جلب مشارکت مردم و بخش‌غیردولتی به منظور اجرای طرحهای یادشده‌.

14 ـ همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذی‌ربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی‌، فنی واقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت‌.

15 - انجام هر گونه عملیات و معاملات بازرگانی درچارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین ومقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد.تبصره ـ شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه‌گذاری در سایر شرکتها نمی‌باشد.

 

فصل سوم ـ ارکان شرکت

ماده 8 - ارکان شرکت به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ مجمع عمومی

ب ـ هیأت مدیره و مدیرعامل

ج ـ بازرس و حسابرس

ماده 9 ـ نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضاء هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی

مدیریت‌منابع آب ایران بوده و ریاست آن به عهده رییس هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی

مدیریت منابع آب ایران‌می‌باشد.

ماده 10 ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از :

1 ـ مجمع عمومی عادی

2 ـ مجمع عمومی فوق‌العاده

ماده 11ـ مجمع عمومی عادی بنا به دعوت رییس مجمع عمومی حداقل سالی دوبار تشکیل

خواهد شد.

یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس و حسابرس شرکت و اتخاذ

تصمیمنسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در

دستور جلسه مجمع‌عمومی ذکر شده است‌.

بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط مشی آتی

شرکت وسایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی

قید شده است‌.

تبصره ـ مجمع عمومی به طور فوق‌العاده به تشخیص رییس مجمع عمومی و یا به تقاضای

اکثریت‌اعضاء مجمع عمومی یا رییس هیأت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر

زمان به دعوت رییس‌مجمع عمومی می‌تواند تشکیل شود.

ماده 12 ـ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضاء مجمع

عمومی‌رسمیت خواهد داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی با اکثریت آراء کل اعضاء و

در مجمع عمومیفوق‌العاده با حداقل دو سوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود.

دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستورجلسه

حداقل ده روزقبل از تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد.

سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای

اعضاء مجمع ارسال‌شود.

ماده 13 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:

1 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های عملیات آتی شرکت‌.

2 ـ رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورتهای مالی

و بودجه‌شرکت‌.

3 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و

مقررات مربوط‌.

4 ـ انتخاب یا عزل رییس و اعضاء هیأت مدیره و بازرس (حسابرس‌) شرکت‌.

5 ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضاء اصلی هیأت مدیره درحدودی که شورای حقوق و

دستمزد مقررمی‌نماید و با رعایت ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون

تجارت‌.

6 ـ تعیین حق الزحمه بازرس و حسابرس شرکت‌.

7 ـ پیشنهاد آیین‌نامه مالی‌، معاملاتی‌، اموال و استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات

مجمع عمومی‌شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و با رعایت قوانین و مقررات

مربوط به هیأت‌وزیران برای‌تصویب‌.

8 ـ بررسی و تأیید بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک به بخشهای مختلف مصرف‌،

انرژی برق آبی‌و خدمات ارایه شده براساس گزارش بازرس و حسابرس و ارایه آن به وزارت

نیرو.

9 ـ بررسی و تأیید تعرفه آب‌، حق اشتراک‌، انرژی برق آبی و خدمات ارایه شده با در

نظر گرفتن بهای تمام‌شده و ارایه آن به وزارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ

تعرفه‌های مربوط‌.

تبصره ـ چنانچه تعرفه‌های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد، جبران مابه التفاوت به

نحو مشخص‌توسط مراجع تصویب کننده پیش‌بینی خواهد شد.

10 ـ بررسی و تصویب ساخت کلان شرکت و تعیین سقف پستهای مورد نیاز و برنامه‌های جذب

و تعدیل‌نیروی انسانی‌.

11 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع

امر به‌داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت اصل (139) قانون اساسی

جمهوری اسلامی ایران ومقررات مربوط‌.

12 ـ پیشنهاد ضوابط مربوط به تعیین حق الزحمه انجام امور کارگزاری به مجمع عمومی

شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران‌.

13 ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت‌.

14 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این

اساسنامه مستلزم‌تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و سایر مواردی که با رعایت قوانین

و مقررات مربوط در دستورجلسه مجمع قید شده است‌.

ماده 14 ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد:

1 ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت‌.

2 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب

قانون و پیشنهادبه هیأت وزیران برای تصویب‌.

3 ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط و

پیشنهاد به‌هیأت وزیران برای تصویب‌.

ماده 15 ـ هیأت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع

عمومی‌عادی از میان افراد صاحب نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب

می‌شوند.

اعضاء هیأت مدیره باید به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادر تخصصی مدیریت

منابع آب‌ایران و یا یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب

ایران اشتغال داشته باشند.

اعضاء هیأت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که

تجدیدانتخاب به عمل نیامده است در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها

برای دوره‌های بعد بلامانع‌است‌.

ماده 16 ـ مجمع عمومی عادی می‌تواند یک نفر عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین اعضای

اصلی هیأت‌مدیره انتخاب کند.

در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگری که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیأت

مدیره (به‌تشخیص رییس مجمع عمومی‌) غیر ممکن شود، عضو علی‌البدل جایگزین خواهد شد.

تبصره ـ عضو علی‌البدل هیأت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می‌شود و می‌تواند

در جلسات هیأت‌مدیره بدون حق رای شرکت کند.

ماده 17 ـ جلسات هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با

اکثریت آراءموافق کل اعضاء اتخاذ خواهد شد.

ماده 18 ـ جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یکبار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و

دستورجلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیأت مدیره برای اعضاء ارسال خواهد

شد.

در موارد اضطراری رعایت تشریفات یادشده با تشخیص رییس هیأت مدیره الزامی نخواهد

بود.

ماده 19 ـ هیأت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورتجلسات هیأت مدیره در آن با درج

نظرمخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید.

مسؤولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیأت مدیره با رییس هیأت مدیره می‌باشد:

ماده 20 ـ هیأت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع

فعالیت شرکت بوده واتخاذ تصمیم درباره آنها صریحا در صلاحیت مجمع عمومی قرار

نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقرراتدارای اختیارات کامل است‌.

همچنین دارای وظایفی به شرح زیر می‌باشد:

1 ـ پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی‌.

2 ـ تأیید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره‌برداری و توسعه تأسیسات برای ارایه به

مجمع عمومی برای‌تصویب‌.

3 ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه‌، گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی شرکت و

ارایه آن به مجمع‌عمومی برای تصویب‌.

4 ـ تأیید آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی‌، اموال و استخدامی شرکت و ارایه آن به

مجمع عمومی‌.

5 ـ تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی‌، فنی‌، صنعتی و بازرگانی در

زمینه‌های مرتبط بافعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه‌.

6 ـ تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در چارچوب مصوبات مجمع عمومی با

رعایت‌قوانین و مقررات مربوط‌.

7 ـ تهیه گزارش بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک بخشهای مختلف مصرف‌، انرژی

برق آبی وخدمات ارایه شده در چارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی مدیریت

منابع آبایران و ارایه به مجمع عمومی‌.

8 ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات‌، معاملات و کلیه فعالیتهای شرکت‌.

9 ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی‌.

10 ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی

مربوط‌، به مجمع‌عمومی‌.

11 ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پستهای سازمانی

شرکت‌و اعلام به مجمع عمومی‌.

12 ـ بررسی و تأیید صورتهای مالی شرکت و تهیه گزارش هیأت مدیره در مهلت مقرر

قانونی و ارسال‌برای مجمع عمومی شرکت و همچنین به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای

بازرس و حسابرس شرکت‌.

13 ـ بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین

استرداددعوی به مجمع عمومی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلا می‌ایران و

مقررات مربوط‌.

14 ـ انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رییس مجمع عمومی شرکت برای تأیید و صدور

حکم‌.

15 ـ بررسی و تصویب دستورالعملهای داخلی لازم برای اداره شرکت‌.

16 ـ تشخیص مطالبات مشکوک الوصول و پیشنهاد برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی‌.

17 ـ هیأت مدیره به مسؤولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل

تفویض نماید.

ماده 21 ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین

اعضای هیأت مدیره‌یا خارج از آن توسط هیأت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی

شرکت منصوب می‌شود.

مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسؤول اداره کلیه امور شرکت

می‌باشد.

مدیرعامل می‌تواند با مسؤولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از

کارکنان شرکت‌تفویض نماید.

ماده 22 ـ وظایف مدیرعامل به شرح زیر است‌:

1 ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت مدیره و مجمع عمومی‌.

2 ـ تهیه‌، تنظیم و پیشنهاد خط مشی‌، برنامه عملیاتی‌، بودجه سالانه شرکت به هیأت

مدیره‌.

3 ـ پیش‌بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی‌، تحقیقاتی‌، تدارکاتی و

آموزشی در بودجه‌شرکت‌.

4 ـ تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیأت مدیره‌.

5 ـ تعیین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و ابلاغ

به واحدهای‌ذی‌ربط‌.

6 ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی‌، معاملاتی و استخدامی شرکت به هیأت مدیره‌.

7 ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیأت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی‌.

8 ـ تنظیم قراردادهای مربوط به بند (6) ماده (7) اساسنامه و ارایه آنها به هیأت

مدیره جهت تصویب‌.

9 ـ نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره

امور شرکت درحد قوانین و مقررات مربوط‌.

10 ـ اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثناء آنچه از

وظایف مجمع عمومی‌و هیأت مدیره است‌.

11 ـ عزل و نصب کارکنان شرکت‌، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش‌، ترفیع و تنبیه آنها

براساس قوانین ومقررات و آیین‌نامه‌های مصوب مراجع ذیصلاح‌.

ماده 23 ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در کلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای

دفاع از حقوق‌شرکت و تعقیب دعوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را

دارد.

مدیرعامل می‌تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیأت مدیره نسبت به ارجاع

موارد به داوری‌اقدام نماید.

ماده 24 ـ کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضاء

مدیرعامل (یا نماینده‌وی‌) و یکی از اعضاء هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره (یا

نماینده منتخب هیأت مدیره‌) برسد.

مکاتبات اداری به امضاء مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید.

کلیه چکها علاوه بر امضاء افراد یادشده به امضاء ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد

رسید.

ماده 25 ـ شرکت دارای بازرس وحسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط

و باتصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد.

تبصره 1 ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای

عادی شرکت‌شود.

تبصره 2 ـ مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس و حسابرس اصلی را براساس قانون

استفاده ازخدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب

1372ـ انتخاب کرده‌باشد، می‌تواند بازرس و حسابرس علی‌البدل را نیز براساس قانون

یادشده انتخاب نماید تا چنانچه بازرس وحسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد،

حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خودعمل نماید.

 

فصل چهارم - صورتهای مالی

ماده 27 ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال

می‌باشد.

ماده 28 ـ صورتهای مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد

مقرر قانونی‌در اختیار بازرس و حسابرس قرارداده شود.

ماده 29 ـ شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند (3) ماده (22) اساسنامه

را برای‌انجام خدمات معین به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اختصاص دهد.

 

فصل پنجم - سایر مقررات

ماده 30 ـ این شرکت از نظر سیاستها، برنامه‌ها و فعالیتهای توسعه و بهره‌برداری از

سازه‌ها، تأسیسات ومنابع آب و انرژی برق آبی تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد

بود.

ماده 31 ـ به منظور حفظ یکپارچگی مدیریت منابع آب در هر یک از حوزه‌های آبریز اصلی

کشور،شرکت موظف است برنامه‌های عملیاتی مدیریت منابع آب را در هر یک از مناطق حوزه

عمل در چارچوببرنامه‌های مصوب مدیریت حوزه اصلی مربوط تنظیم و به اجرا بگذارد و

آمار و اطلاعاتی را که از طرف‌مدیریتهای حوزه آبریز اصلی خواسته می‌شود در اختیار

آن مدیریت قرار دهد و امکانات بازرسی مدیریتهای‌مزبور از تأسیسات متعلق به شرکت و

یا تحت مدیریت و یا نظارت شرکت را فراهم آورد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره84.30.12969 مورخ 1384.5.27 شورای نگهبان به

تأییدشورای یادشده رسیده است‌.

محمدرضا عارف - معاون اول رئیس جمهور

 تاریخ ثبت : 11 آذر 1393
  آخرین به روزرسانی : 5 خرداد 1401
 
 4933
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 16
 • بیشترین بازدید همزمان : 149
 • بازدید امروز : 181
 • بازدید دیروز : 3,331
 • کل بازدید : 5,926,359
 • آخرین به روزرسانی : 3 مرداد 1403 15:38:13
 • شناسه IP شما : 100.28.0.143

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : بیرجند، پاسداران 30، شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
 • کدپستی : 1553697176
 • تلفن : 4-32445590-056
 • فاکس : 32445582-056
 • پست الکترونیکی : info[@]skhrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :