نمایش آمار سال آبی:
آمار بارندگی ایستگاه های مبنای سال آبی 93-94 (mm)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
ارتفاع longitude latitude میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 خونیک علیا 1365 717097 3739099 162 0 35.5 37 24 0 0 0 0 0 0 0 0
2 موسویه 1360 677172 3685529 133 3.5 24 10.5 22.7 0 0 0 0 0 0 0 0
3 همند 1417 675553 3594096 108 0 0 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0
4 معدن قلعه زری 1378 689058 3519726 78 0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0
5 نایبند 1095 546874 3582851 59 0.5 2 1.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 بنرک 1804 664888 3751750 260 0 50.9 8.5 37.4 0.5 0 0 0 0 0 0 0
7 حلوان 800 434577 3757361 87 3.5 4 3.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
8 آهنگران 970 802075 3706807 151 1.5 6 2.5 33 3.5 0 0 0 0 0 0 0
9 فتح آباد 1793 627549 3775798 204 2 40 15.2 10.7 8.5 0 0 0 0 0 0 0
10 یعقوبیه 748 495765 3813840 110 6 4.5 3.5 9 0 0 0 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.