دوشنبه, 27 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 98
سامانه پیامک
سد اسدیه
سد رزه
سد شوسف

ردیف عنوان خدمت
1 صدور پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی صنعتی شرب و سایر مصارف)
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
2 درخواست چاه جایگزین قنات و چاه بجای چاه
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
3 صدور پروانه بهره‌برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی صنعتی شرب و سایر مصارف)
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
4 صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل (روش اجرای رسیدگی، فرم درخواست، انجام کارشناسی و صدور پروانه  کف شکنی چاه)
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
5 تجدید پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای (مصرف کشاورزی صنعتی شرب و سایر مصارف)
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
6 تمدید پروانه بهره برداری چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی صنعتی شرب و سایر مصارف)
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
7 صدور پروانه حفر چاه به جای چاه
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
8 تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه (یا اصلاح پروانه بهره برداری)
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
9 صدور مجوز ادامه حفاری چاه یا کف شکنی
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
10 صدور مجوز لایروبی چاه
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
11 صدور مجوز برای تغییر کاربری آب چاه
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
12 استقرار و ترخیص دستگاه حفاری
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
13 تغییر روش حفاری قبل از ارسال به کمیسیون صدور پروانه
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
14 تغییر روش حفاری بعد از اظهار نظر کمیسیون و قبل از انعقاد قرارداد شرکت حفاری
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
15 تغییر روش حفاری بعد از انعقاد قرارداد با شرکت حفار و قبل از استقرار دستگاه حفاری
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
16 تمدید مجوز لایروبی  چاه
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
17 تمدید مجوز کف شکنی چاه
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
18 مجوز حفر گمانه آزمایشی
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
19 صدور مجوز نصب منصوبات چاه‌ برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی صنعتی شرب و سایر مصارف)
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
20 صدور مجوز تغییر قدرت منصوبات
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
21 تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
22 اعلام حدود بستر و حریم رودخانه هایی که مطالعات تعیین حد بستر و حریم آن خاتمه یافته
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
23 اعلام رودخانه های ممنوعه جهت برداشت مصالح رودخانه ای/ موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
24 صدور پاسخ استعلامهای تآمین آب واحدهای صنعتی
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
25 آزمایش پمپاژ چاه‌های بهره برداری
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
26 صدور مجوز پیشکاری قنات
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
27 صدور مجوز لایروبی قنات
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
28 تمدید مجوز لایروبی و پیشکاری قنات
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
29 صدور مجوز چاه بجای قنات
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
30 صدور مجوز حفر کوره جانبی
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
31 صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده‌های نفتی برای چاه ‌های دیزلی
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
32 رسیدگی و بررسی استعلام صورت گرفته در رابطه با آبهای زیرزمینی
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
33 کنترل،کالیبراسیون و شارژ کنتورهای هوشمند و حجمی
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار
34 صدور مجوز پمپاژ مجدد
فرم های مربوطه شناسنامه خدمت فلوچارت گردش کار

 بازدید:2943
آخرین به روزرسانی: 1394/12/12