پنجشنبه, 31 مرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 98
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف
سامانه پیامک

 معاونت حفاظت و بهره برداری


خلاصه وظایف:
برنامه ریزی ، سازماندهی، هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیت های حفاظت کمی و کیفی، بهره برداری ونگهداری از منابع و تأسیسات آبی و تهیه و تدوین دستورالعمل های لازم.


شرح وظایف:
-    برنامه ریزی فعالیت های بهره بداری، حفاظت کمی و کیفی از منابع آب زیرزمینی و سطحی
-    تهیه و تدوین نظام های بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی و صدور دستورالعمل های اجرائی.
-    تهیه و مبادله موافقتنامه های نگهداری و تعمیرات و اصلاح و بازسازی تأسیسات آبی با مبادی  ذیربط، با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت
-    نظارت بر تهیه و مبادله قراردادهای بهره برداری و نگهداری با شرکتهای بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی.
-    هدایت و راهبری و نظارت بر امور بهره برداری و نگهداری از تأسییسات آبی توسط پیمانکاران
-    توسعه مشارکت کشاورزان و آب بران در بهره بردری، نگهداری و مدیریت از شبکه های اباری و زهکشی و زمینه سازی برای انتقال مالکیت و مدیریت سدهای کوچک و شبکه های آبیاری و زهکشی به آب بران ذینفع در راستای اصل 44 قانون اساسی.
-    نظارت برتهیه، تدوین ومطالعه برنامه های حفاظت و مهندسی رودخانه ها، سواحل و تعین بستر و حریم.
-    نظارت بر طراحی و استقرار سیستم امور مشترکین و نظارت و ارزیابی عملکرد آن.
-    نظارت بر اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب و سایر قواین و مقررات و آئین نامه های مرتبط.
-    پایش و ارزیابی عملکرد امور آب شهرستانها در زمینه بهره برداری و حفاظت کمی و کیفی از منابع و تأسیسات آبی.
-    تعامل و همکای با معاونت طرح و توسعه برای اعما کامل الزامات بهره برداری در زمان برنامه ریزی، مطالعه و ساخت طرحهای توسه منابع اب.
-    توسعه استفاده از فن آوریهای نوین در حفاظت و بهره بردری از منابع و تأسیسات آبی.
-    نظارت بر اجرای فرایند مستند سازی اطلاعات و آمار عملیات بهره برداری و نگهداری و مدیریت از منابع  و تأسیسات آبی.
-    تعیین و پیشنهاد میزان حق اشتراک و تعرفه منابع آب سطحی به هیئت مدیره شرکت.
-    برنامه ریزی جهت بهره برداری مناسب و استفاده بهینه از منابع و تأسیسات مربوط به توسعه پایدار.
-    نظارت بر بروز رسانی حقابه های موجود و مصارف موجود منابع آب سطحی با شفاف سازی حقوق مصرف کنندگان.
-    پایش، کنترل و هدایت ضابطه مند ایمنی و پایداری سدهای مخزنی استان.
-    قدام و پیگیری برای نصب ابزار اندازه گیری شاخصهای کمی و کیفی آب در حوزه تأسیسات آبی.
-    برنامه ریزی و سیاست گذاری به منظور انجام مطالعات وره ای جامع ایمنی و پایداری تأسیسات آبی.
-    حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
-    انجام سایر وظایف  محوله.
-    ارائه گزارشات لازم .

دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب


خلاصه وظایف:
برنامه‌ریزی، حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها و مدیریت آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرائی مربوطه. برنامه‌ریزی، هماهنگی، کنترل و نظارت در تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرائی و نظام‌های بهره‌برداری و منابع آب‌های سطحی و سیستم مکانیزه امور مشترکین و مدیریت آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه. برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر تعیین ظرفیت پذیرش آلودگی منابع آب و استقرار و توسعه ایستگاه‌های کنترل کیفی و رفتار سنجی.

شرح وظایف:
-    تهیه و اجرای برنامه‌های حفاظت کمی و کیفی و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی و نظارت بر حسن اجراء آنها.
-    همکاری با حوزه معاونت طرح و توسعه در تهیه شرح خدمات مطالعات اجتماعی و نظام‌های بهره‌برداری طرح‌های منابع آب.
-    نظارت بر تشکیل و راهبری و هدایت فعالیت تشکل‌های آب ‌بران در مراحل بهره‌برداری از شبکه‌ها.
-    بررسی و نظارت بر مدل‌های بهره‌برداری از آب زیرزمینی به منظور افزایش سطح بهره‌وری و همکاری با مراجع ذیربط در ارائه سیاست‌ها، ضوابط، استانداردها و مدل‌های مطلوب.
-    شناسایی منابع آب زیرزمینی و سطحی غیر مجاز و جلوگیری از برداشت های غیر مجاز.
-    نظارت و اطمینان از استقرار سیستم امور مشترکین.
-    برنامه‌ریزی سالانه برای تعیین مصارف از منابع.
-    همکاری در تهیه بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی و ابلاغ به ادارات امور آب شهرستانها در رابطه با وظایف مرتبط با هماهنگی معاونت ذیربط .
-    نظارت بر صلاحیت و فعالیت شرکت‌های حفاری.
-    رسیدگی به شکایات رسیده از عملکرد ادارات امور آب شهرستانها با هماهنگی دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات.
-    نظارت بر اجرای آئین‌نامه مصرف بهینه آب کشاورزی.
-    هماهنگی و شرکت در جلسات و کمیته‌ها و گروه‌های کاری مرتبط و پیگیری مصوبات.
-    تهیه گزارشات ماهانه و مدیریتی. برنامه‌ریزی و هماهنگی اقدامات لازم جهت تعیین ظرفیت پذیرش آلودگی منابع آب و اقدام جهت حساس سازی سازمان‌های ذیربط و همکاری به منظور رفع آلودگی‌ها.
-    برنامه‌ریزی جهت استفاده از سیستم‌های اطلاعات جغرافیائی (GIS) و سنجش از دور (RS) و سایر الزامات مشابه در زمینه حفاظت منابع آب.
-    برنامه‌ریزی و نظارت بر نحوه استقرار، توسعه و تجهیزات ایستگاه‌های کنترل خودکار و غیر خودکار و ساماندهی آزمایشگاه‌های کنترل کیفی.
-    تعریف طرح‌های بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت مطالعات کیفی منابع آب و اعلام آن به دفتر مطالعات پایه منابع آب و درخواست گزارشات لازم در موعد مقرر و پیش‌بینی شده.
-    درخواست اطلاعات پایه مورد نیاز و پارامترهای آلودگی منابع آب مورد نیاز از دفتر مطالعات پایه منابع آب.
-    نظارت دوره‌ای، حسب مورد در خصوص آخرین وضعیت ایستگاه‌های رفتار سنجی کیفی منابع آب.
-    بررسی و اظهار نظر در خصوص محتوای تخصصی شرح خدمات و گزارشات ارزیابی جهت کلیه طرح‌های آبی و سایر طرح‌های تأثیرگذار بر منابع آب و هماهنگی با بخش‌های ذیربط به منظور ملحوظ نمودن جنبه‌های حفاظت کیفی و بهره‌برداری منابع آب.
-    برنامه‌ریزی و نظارت در خصوص نحوه تخلیه، بازچرخانی و بهره‌برداری از پساب کاربری‌های مختلف از تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری، صنعتی و سیستم‌های دفع رواناب سطحی به منابع آبی پذیرنده از نقطه نظر کیفی.
-    برنامه‌ریزی و هماهنگی با ستاد وزارت نیرو در خصوص اجرای برنامه‌های مطالعات، پیشگیری و حفاظت کیفی  منابع آب.
-    برنامه‌ریزی و هماهنگی با واحدهای درون سازمانی در اجرای برنامه‌های حفاظت کیفی منابع آب و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها.
-    برنامه‌ریزی برای ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی در سطوح سه گانه مسئولین استانی، عامه مردم و همکاران شرکت در زمینه حفاظت کیفی منابع آب با همکاری واحد روابط عمومی و سایر واحدهای شرکت.
-    انجام هماهنگی‌های لازم با نهادهای محلی و منطقه‌ای جهت اجرای برنامه‌های حفاظتی و پیشگیرانه
-    تهیه کلیه مجوز ها و پروانه های صادره در خصوص حفر و بهره برداری، کف شکنی، جابجایی و ... بر اساس دستورالعمل های موجود.
-    پیگیری و انجام مکاتبات لازم در خصوص برگزاری جلسات اعلام و تمدید ممنوعیت دشتهای استان، هماهنگی دفتر مطالعات پایه
-    نظارت و هماهنگی لازم در خصوص تشکیل جلسات کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها
-    اجرای قانون توازن عادلانه آب و دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی مرتبط با آن.
-    تدوین برنامه های نظام گشت و بازرسی از مناطق با اهداف نظارت و نحوه بهره برداری از منابع آب .
-    ارسال گزارشات ماهانه فعالیت های مرتبط به دفتر حفاظت شرکت مدیریت منابع آب کشور.
-    حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
-    ارائه گزارشات لازم.
-    انجام سایر وظایف محوله

گروه حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل


خلاصه وظایف:
انعکاس برنامه ها، سیاست ها، قوانین و مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوعه در بخش حفاظت، مهندسی رودخانه ها و سواحل ( تعیین بستر و حریم، حفاظت و نگهداری بستر و حریم، ساماندهی و کنترل سیلاب و صدور مجوز در بستر و حریم منابع آب سطحی) به ادارات امور آب شهرستانها و نظارت بر حسن اجرای آنها.


شرح وظایف:
 - هماهنگی لازم با معاونت حفاظت و بهره بردای و ارتباط با شرکت مدیریت منابع آب ایران به منظور اخذ و اعمال سیاست های بخش   آب و حفاظت از رودخانه ها و سواحل.
- ارائه پیشنهاد اصلاح و تکمیل قوانین، مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط به شرکت مدیریت منابع آب ایران.
- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوطه.
- تهیه دستور العمل های لازم به منظور تسهیل در حفاظت از رودخانه ها و سواحل و ابلاغ به ادارات امور آب شهرستانها.
- برنامه ریزی به منظور تهیه بانک اطلاعاتی رودخانه ها و مجاری آبی استان.
- تعییین حد بستر وحریم مجاری آبی، اعلام و علامت گذاری بستر و حریم معین شده بر اساس دستورالعمل های ابلاغی.
- تدوین برنامه ها و اولویت بندی طرح های مطالعاتی و اجرائی ساماندهی رودخانه ها و سواحل.
- نظارت و کنترل بر برداشت مصالح رودخانه ای در سطح استان بر اساس دستورالعمل های ابلاغی.
- تدوین برنامه های نظام گشت و بازرسی از منطقه با اهداف نظارت بر نحوه بهره برداری از رودخانه ها و سواحل و نظارت بر طرح های ساماندهی اجرا شده.
- ظرفیت سازی در زمینه حفاظت و بهر ه برداری از رودخانه ها و سواحل در بخش های عمومی و تخصصی .
- نظارت و ارزیابی عملکرد ادارات امور آب شهرستانها در خصوص حفاظت از رودخانه ها و سواحل و کنترل سیلاب و پشتیبانی کارشناسی آنها.
  - تهیه گزارش عملکرد و برنامه کار با هماهنگی ادارات امور آب شهرستانها و تعیین میزان انحرافات.
  - ارسال گزارش عملکرد بخش مهندسی رودخانه و سواحل به صورت 6 ماهه و سالانه به معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران.
- اعلام نظرات کارشناسان در ارتباط با مسائل حفاظت، مهندسی رودخانه ها به مراجع ذیربط.
برنامه ریزی، هماهنگی و شرکت در کار گروه های تخصصی و کمیته های مرتبط با فعالیت های واحد.
- رسیدگی به شکایات مردمی با همکاری و هماهنگی دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات.
- اجرای برنامه ساماندهی رودخانه های حوزه عملکرد شرکت و ایجاد سیستم های پیش بینی سیل و مهندسی رودخانه.
- حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
- ارائه گزارشات لازم.
 - انجام سایروظایف محوله.

گروه بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی


خلاصه وظایف:
برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی امور نگهداری، بهره‌برداری، حفاظت و رفتارسنجی سدها و تأسیسات وابسته، مطالعات، تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها، نظام‌های بهره‌برداری، تنظیم برنامه‌های تولید و مصرف آب، تولید نیرو و انجام پیش‌بینی‌های لازم به منظور استفاده حداکثر از ظرفیت‌های موجود با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شرکت و بهبود انجام امور.


شرح وظایف:
-    برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی امور مربوط به نگهداری و بهره‌برداری بهینه از سدها و تأسیسات وابسته.
-    برنامه‌ریزی و نظارت در انجام مطالعات به منظور بازنگری دستورالعمل‌ها و بهبود روش‌های بهره‌برداری و نگهداری جهت دسترسی به حداکثر استفاده از سرمایه‌‌گذاری‌های انجام شده در تأسیسات مربوط به سدها و افزایش راندمان و طول عمر مفید آنها.
-    ابلاغ و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های لازم در زمینه چگونگی بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آبی توسط شرکت‌های بهره‌برداری.
-    پیشنهاد سیاست‌ها و مدل‌های بهره‌برداری و تهیه و تدوین نظام برنامه‌های بهره‌برداری از سدهای مخزنی، تنظیمی، انحرافی و تأسیسات وابسته.
-    انجام برنامه‌ریزی لازم برای بررسی و تأئید عملکرد پیمانکاران جهت عقد قرارداد و پرداخت حق الزحمه.
-    برنامه‌ریزی، نظارت و هماهنگی لازم در امور رفتارسنجی، کنترل پایداری، ایمنی، پایش کیفی و زیست محیطی و تعمیرات سدها و مخازن مربوطه.
-    پیش‌بینی و تنظیم برنامه‌های تولید و مصرف آب بر اساس نیازهای مستمر و فصلی.
-    ایجاد توازن و هماهنگی بین برنامه تولید و برنامه ورود و خروج آب و تنظیم و اجرای برنامه‌های آبگیری و تخلیه دریاچه و جلوگیری از اتلاف منابع مذکور.
-    برنامه‌ریزی و انجام تعمیرات و نگهداری از تأسیسات برقی و مکانیکی سد با توجه به برنامه‌های تنظیم شده قبلی.
-    برنامه‌ریزی و نظارت بر عملیات بهره‌برداری و نگهداری تأسیسات سد و نیروگاه از قبیل عملیات تخلیه رسوب و لایروبی، پایداری سد طبق اصول، ضوابط و دستورالعمل‌های فنی و پیگیری حسن اجرای عملیات مذکور.
 
-  دریافت آمار و اطلاعات مربوط به میزان نزولات جوی، اندازه‌گیری دبی رودخانه‌های منطقه و ... از دفتر مطالعات پایه منابع آب.
-برنامه‌ریزی و نظارت سالانه در مورد استفاده از خدمات مؤسسات فنی در زمینه منحنی‌های تراز کف دریاچه سد و سایر خدمات مربوط به تأسیسات سدها.
-  نظارت بر حسن اجرای حفاظت و حراست از تأسیسات مربوط به سدها.
-     تهیه گزارشات مدیریتی و ارائه برنامه‌های پیشرفت یا موانع پیشرفت در زمینه عملیات نگهداری و بهره‌برداری از سدها و ارائه پیشنهاد بهبود انجام امور به مقام مافوق.
-    انجام هماهنگی لازم در تهیه، مبادله و اجرای موافقت نامه‌های تعمیر و نگهداری سالانه از منابع جاری و عمومی و ارائه جداول پیشرفت کار.
-    نظارت بر اجرای موافقت نامه‌های تعمیر و نگهداری و انجام بررسی و تحلیل‌های لازم به منظور بهینه‌سازی امور بهره‌برداری و تعمیرات سدها.
-    انجام نظارت و هماهنگی لازم در امور جانبی سدها نظیر بهره‌برداری از آبزیان مخازن سدها، جنگل کاری حاشیه و فعالیت‌های گردشگری، فرهنگی و آموزشی.
-    انجام نظارت و هماهنگی لازم در تهیه، تدوین و اجرای دستورالعمل‌های ایمنی و حفاظت کار، سیستم‌های هشداردهنده و آموزش‌های لازم.
-    دریافت آمار و اطلاعات درباره مصرف روزانه آب در محدوده سدها و نیازهای مستمر و فصلی شبکه های آبیاری و تنظیم برنامه ذخیره آب طبق قراردادهای فروش.
-    تنظیم برنامه های آبگیر و تخلیه دریاچه  ها و کنترل حجم آنها و نظارت بر فعالیتهای تخلیه رسوب و لایروبی سدها و تنظیم گزارش از میزان ورودی و خروجی آب.
-    پیگری به منظور بروز رسانی دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری و بهبود روشهای جاری در مدیریت بهره برداری و نگهداری سدهای مخزنی.
-    برنامه ریزی جهت ترویج و پیاده سازی روشهای علمی و جدید در مدیریت و بهره برداری سدها.
-    برنامه ریزی به منظور ایجاد سامانه های اطلاعاتی مرتبط و تولید، پردازش و نگهداری روشمند اطلاعات.
-    برنامه ریزی به منظور ارزیابی مستمر عملکرد بهره برداری و اقتصادی سدها و تأسیسات تأمین آب
-    حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
-    ارائه گزارشات لازم.
  - انجام سایر وظایف محوله.

گروه امور مشترکین و درآمد


خلاصه وظایف:
واگذاری اشتراک‌های آب، تهیه و تنظیم قراردادهای منعقده با کلیه مشترکین، تهیه و ارائه فرآیند انجام کار برای پذیرش مشترکین و تعیین میزان حق اشتراک‌ها.


شرح وظایف:
-    بررسی و اقدام لازم جهت عملیاتی کردن و به روز رسانی الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی برای دشت‌های مختلف و نظارت بر واگذاری اشتراک‌های آب و صدور پروانه‌ها در چارچوب آئین‌نامه‌های مربوطه.
-     بررسی و تعیین میزان حق اشتراکها با همکاری واحدهای ذیربط و رعایت موارد قانونی جهت تصویب در هیئت مدیره شرکت.
-    تهیه و ارائه فرایند انجام کار برای پذیرش مشترکین بمنظور تسریع در زمان پاسخگویی و کاهش مراجعات متقاضیان و مشترکین و رسیدگی به شکایات آنان
-    نظارت بر تهیه و تنظیم قراردادهای منعقده با کلیه مشترکین (کشاورزی، صنعت، شرب و سایر مصارف) و نحوه چگونگی اجرای آنها با توجه به موارد قانونی.
-    همکاری با واحدهای ذیربط در جهت ایجاد و هدایت شرکتهای بهره‌برداری و تشکلهای کشاورزی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی  بمنظور برقراری نظام بهره برداری بهینه از منابع آب.
-    ایجاد سیستم بانک اطلاعاتی مکانیزه برای مشترکین مصارف مختلف.
-    همکاری با سایر واحدها در جهت تدوین روشهای مدیریت کم آبی و مقابله با بحران آب.
-    تهیه قراردادهای همسان آبیاری (تأمین و تحویل آب به کشاورزان) و حق اشتراک.
-    بررسی حق اشتراک آب با توجه به آئین نامه ها و دستورالعمل ها و تهیه و تنظیم قراردادها جهت انعقاد با مشترکین و نظارت بر اعمال تعرفه های انواع مصارف آب.
-    همکاری با سازمان مدیریت منابع آب ایران در زمینه های (تهیه و تدوین آئین نامه عملیاتی، واگذاری اشتراک آب، آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی و قرارداد تیپ اشتراک آب برای مبادله با مشترکین.
-    همکاری با ادارات منابع آب در خصوص تحویل حجمی آب مصارف کشاورزی و سایر اشتراک (صنعت، شرب، پرورش ماهی، ...) در جهت تهیه سند آب و پروانه آب.
-    حفظ کرامت انسانی و پاسخگویی به ارباب رجوع.
  -   ارائه گزارشات لازم.
  -   انجام سایر وظایف محوله.بازدید:5537
آخرین به روزرسانی: 1394/05/03