چهارشنبه, 4 اردیبهشت 1398

1397

سازمانی

عنوان واحد صادرکننده تاریخ صدور فایل ضمیمه
حقوق شهروندی 1397/03/01 pdf
افزایش سنوات وزارت نیرو 1397/03/29 pdf
حقوق و مزایای کارکنان در سال 1397 وزارت نیرو 1397/03/29 pdf

1396

سازمانی

عنوان واحد صادرکننده تاریخ صدور فایل ضمیمه
دستورالعمل میز خدمت 1396/09/07 pdf
تمدید قرارداد و افزایش سنوات وزارت نیرو 1396/02/13 pdf

1395

1394

1393

حقوقی

عنوان واحد صادرکننده تاریخ صدور فایل ضمیمه
تست 1393/11/26

1392

شورای عالی اداری

عنوان واحد صادرکننده تاریخ صدور فایل ضمیمه
نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد 1392/03/27 pdf

1391

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

عنوان واحد صادرکننده تاریخ صدور فایل ضمیمه
نظامنامه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو 1391/07/01 pdf

1388

کمیته تحقیقات

عنوان واحد صادرکننده تاریخ صدور فایل ضمیمه
ضوابط اجرایی تدوین پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت وابسته به وزارت نیرو 1388/09/01 pdf

1385

کمیته تحقیقات

عنوان واحد صادرکننده تاریخ صدور فایل ضمیمه
نظامنامه تحقیقات در شرکت های آب منطقه ای 1385/05/25 pdf
موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1385/07/24 pdf