چهارشنبه, 1 خرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شعار سال 98
سامانه پیامک
سد اسدیه
سد رزه
سد شوسف

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکت های برتر در اجرای طرح شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
راهبری و آموزش شرکت های مشاور استانی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش آموزان آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری - الکترونیک طرح دانش آموزی داناب