چهارشنبه, 3 خرداد 1396
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
درخواست مجوز نصب موتور شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست صدور مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انهار طبیعی مرزی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست تخصیص آب برای پروژه‌های پرورش آبزیان شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست تامین آب واحدهای کشاورزی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست تآمین آب واحدهای صنعتی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست تامین آب واحدهای کشاورزی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست تآمین آب واحدهای صنعتی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تغییر شرکت حفاری شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
برقی کردن چاه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
درخواست صدور مجوز افزایش/کاهش میزان بهره برداری چاه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پروانه حفر هواکش و گالری/بغل کنی چاه شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی حضوری صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
1 2 صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای خراسان جنوبی است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا