دوشنبه, 29 مرداد 1397

نمایش آمار سال آبی:
آمار بارندگی ایستگاه های مبنای سال آبی (mm)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
ارتفاع longitude latitude میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 خونیک علیا 1365 0 0 164 0 1.5 1.5 0 4 67.5 37 22.8 0 0 0 0
2 موسویه 1360 0 0 133 0 0 0.2 0 8.5 33.5 16.2 14 0 0 0 0
3 همند 1417 0 0 104 0 0 0.5 0 0 48 23.5 14 0 0 0 0
4 معدن قلعه زری 1378 0 0 77 0 0 0 0 2.5 29.1 11.5 8 0 0 0 0
5 نایبند 1095 0 0 59 0 0 1 0 1.7 29.1 12.7 8.3 0 0 0 0
6 بنرک 1804 0 0 261 0 0.6 2.8 0 13.3 66.2 43 43.5 0 0 0 0
7 حلوان 800 0 0 90 0 0 0 0 13.5 25 17.5 24.5 0 0 0 0
8 آهنگران 970 0 0 155 0 1 1 1 4 35.1 19.5 35.5 0 0 0 0
9 فتح آباد 1792 0 0 199 0 1 8.5 0 1.5 67 45.5 29.5 0 0 0 0
10 یعقوبیه 748 0 0 100 0 0 0 0 5.5 34.5 7 22 0 0 0 0
11 نهبندان 1188 0 0 112 0 0.4 0.7 0 1.5 11.5 9.1 5.4 0.2 0 0 0
12 طبس 735 0 0 74 0 1.2 1.7 0 9.7 61.8 24.2 12.2 0 0 0 0
13 اسدیه 1500 0 0 137 0 0.1 0 0 4.3 17.8 34.5 17.2 0 0 0 0
14 بیرجند 1463 0 0 150 0 0 0 0 7 42.7 29.3 8.6 0 0 0 0
15 دیهوک 1338 0 0 121 0 0 1.5 0 9.5 58.3 45.5 26.8 0 0 0 0
16 بشرویه 879 0 0 88 0 0 0.3 0 3 48.1 10.2 32.3 0 0 0 0
17 سربیشه 1833 0 0 172 0 0 0.1 0 9.5 56.1 67.4 36.5 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.