چهارشنبه, 1 اسفند 1397

نمایش آمار سال آبی:
آمار بارندگی ایستگاه های مبنای سال آبی (mm)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 خونیک علیا 1365 0 0 164 0 26.2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 موسویه 1360 0 0 133 0 24.5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 همند 1417 0 0 104 0 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 معدن قلعه زری 1378 0 0 77 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 نایبند 1095 0 0 59 0 12.7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 بنرک 1804 0 0 261 2.5 47 10.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 حلوان 800 0 0 90 2 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 آهنگران 970 0 0 155 0 13.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 فتح آباد 1792 0 0 199 2 34.5 9.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 یعقوبیه 748 0 0 100 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 نهبندان 1188 0 0 112 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 طبس 735 0 0 74 1.4 2 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 اسدیه 1500 0 0 137 0.2 16.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 بیرجند 1463 0 0 150 1.2 23.4 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 دیهوک 1338 0 0 121 0 11.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 بشرویه 879 0 0 88 0 9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 سربیشه 1833 0 0 172 3.5 25.1 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.