یکشنبه, 30 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
ما ملت امام حسینیم
شنا ممنوع
شعار سال 99
# هرهفته - الف -ب - ایران
سد رزه
سد فرخی قاین
سد دره بید طبس
سد کریت طبس
سد حصار سنگی
سد شوسف

نمایش آمار سال آبی:
آمار بارندگی ایستگاه های مبنای سال آبی (mm)
ردیف
ماه ها
نام ایستگاه
ارتفاع طول جغرافیایی عرض جغرافیایی میانگین مهرآبانآذردیبهمناسفندفروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریور
1 خونیک علیا 1365 0 0 164 0 57.2 31.5 68.5 22.5 15.5 131 8.5 0 0 0 0
2 موسویه 1360 0 0 133 0 40.7 12.7 43.1 13.5 2.5 83.2 5 0 0 0 0
3 همند 1417 0 0 104 0 27 10 42 18 0 91 20 0 0 0 0
4 معدن قلعه زری 1378 0 0 77 0 16 4 45 24 3.5 68 5.5 0 0 0 0
5 نایبند 1095 0 0 59 0 15.8 3 16 5 2 49.5 4.5 0 1 0 0
6 بنرک 1804 0 0 261 0 34.5 38 99 44 21 160 10.5 0 0 0 0
7 حلوان 800 0 0 90 0 13.5 0 22 6 11.5 53 1.5 0 0 0 0
8 آهنگران 970 0 0 155 0 30 7 25 7.5 7.5 84.5 1 0 0 0 0
9 فتح آباد 1792 0 0 199 0 25 12.5 59.5 49.5 20.5 144 22.5 1.5 1 0 0
10 یعقوبیه 748 0 0 100 0 11.5 2 30.5 10 10 70 3 0 0 0 0
11 نهبندان 1188 0 0 112 0 8 15 49.6 12.9 1 17.5 17 0 0 0 0
12 طبس 735 0 0 74 0 7.7 0.2 17.1 10.1 8.7 66.9 4.1 0 0 0 0
13 اسدیه 1500 0 0 137 0 33.4 3.8 25.1 13 8.1 85 1.6 0 0 0 0
14 بیرجند 1463 0 0 150 1 28.9 10.5 34.2 19.7 3.4 122.8 1 0 0 0 0
15 دیهوک 1338 0 0 121 0.2 17.3 4 32.3 15 6.4 101.5 1.5 0 0 0 0
16 بشرویه 879 0 0 88 0 6.7 6.5 57.3 16.7 6.8 85 2.2 0 0 0 0
17 سربیشه 1833 0 0 172 0 40.7 6 55.7 52.5 8.3 85.3 4.2 0 0 0 0
برای مشاهده آمار روزانه، بر روی مربع های آبی رنگ کلیک نمایید.
برای مشاهده جزئیات آماری ایستگاه ها، بر روی نام آن ها کلیک نمایید.