چهارشنبه, 4 اردیبهشت 1398

ارایه خدمات در میز خدمت
نحوه ارایه خدمات در میز خدمت شرکت را چگونه ارزیابی می کنید؟


نظرات و پیشنهادات در مورد نحوه ارایه خدمات
تا چه حد بارگذاری شناسنامه های فرآیند های ارایه خدمات باعث تسهیل و بهبود ارایه خدمات شده است؟


نظرات در مورد پیش نویس های سیاسی و مقررات استانی
نظر شما در مورد کلیات قانون توزیع عادلانه آب چیست؟


نظرسنجی طرح تکریم ارباب رجوع
شفافیت ضوابط و مقررات ، مراحل و مدت زمان دریافت خدمات چه میزان است؟


نظرسنجی طرح تکریم ارباب رجوع
نحوه برخورد، رفتار ، راهنمایی و پاسخگویی متصدیان خدمت را چگونه ارزیابی می کنید؟


نظرسنجی طرح تکریم ارباب رجوع
نحوه اطلاع رسانی درخصوص خدمات